Markkinavalvontarekisteri

Rekisteri sisältää Tukesin hallintopäätöksillä myyntikieltoihin, markkinoilta poistettaviksi ja palautusmenettelyihin (takaisinvedettäviksi) määrätyt tuotteet kolmen viime vuoden ajalta.

Rekisteriin viedään myös toiminnanharjoittajien vapaaehtoisesti tai oma-aloitteisesti tekemiä vaarallisia tuotteita koskevia markkinoilta poistoja, takaisinvetoja ja turvallisuustiedotteita.

Rekisterissä julkaistaan tuotteita koskevat yksityiskohtaiset tunnistetiedot valokuvineen, vastuullisten toiminnanharjoittajien yhteystiedot, toimenpiteiden syyt, tuotteisiin liittyvät vaarat tai puutteet sekä toimintaohjeet kuluttajille.

Myyntikielto

Tuotteessa on turvallisuuspuutteita, tai tuote on muuten sitä koskevien vaatimusten vastainen, minkä vuoksi tuotteen toimittaminen markkinoille on lopetettava. Myyntikieltopäätöksellä Tukes määrää vastuunalaista toiminnanharjoittajaa lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen. Koska tuotteesta ei aiheudu välitöntä tai liian suurta vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle, toiminnanharjoittajaa ei ole velvoitettu keräämään tätä tuotetta pois jakelijoilta (jälleenmyyjiltä) tai loppukäyttäjiltä (kuluttajilta). Tukes voi antaa myyntikiellon myös silloin kun yritys on tehnyt vapaaehtoisesti muut tarvittavat toimenpiteet kuten palautusmenettelyn.

Markkinoilta poisto

Tuotteessa on huomattavia turvallisuuspuutteita, tai tuote on muuten merkittävästi sitä koskevien vaatimusten vastainen, minkä vuoksi tuote on poistettava markkinoilta. Markkinoilta poisto -päätöksellä Tukes määrää toiminnanharjoittajaa lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamien sekä keräämään jakelijoilla (jälleenmyyjillä) olevat myymättömät tuotteet pois myynnistä.

Palautusmenettely

Tuotteessa on vakavia turvallisuuspuutteita, jotka aiheuttavat vaaraa terveydelle tai omaisuudelle, minkä vuoksi tuote on kerättävä pois loppukäyttäjiltä (kuluttajilta). Palautusmenettelyä koskevalla päätöksellä Tukes määrää toiminnanharjoittajaa lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla sekä jakelijoilla (jälleenmyyjillä) että loppukäyttäjillä (kuluttajilla) olevat tuotteet saadaan kerätyksi pois.

Toiminnanharjoittajien vapaaehtoiset ja oma-aloitteiset toimet

Toiminnanharjoittajan saadessa tietoonsa, että kulutustavarasta aiheutuu vaaraa jonkun terveydelle tai omaisuudelle, hänen on ilmoitettava tästä välittömästi Tukesille. Toiminnanharjoittaja on myös velvollinen poistamaan tuotteen markkinoilta, tiedottamaan tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä mahdollisesta takaisinvedosta kuluttajille.

Kulutustavaran tulee ominaisuuksiltaan vastata laeissa, asetuksissa tai viranomaisen päätöksissä asetettuja vaatimuksia. Puute tuotteen turvallisuudessa on aina kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Virheen oikaisussa ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta http://www.kkv.fi/asiointi/kuluttajaneuvonta

Poista vaarallinen tuote heti käytöstä!© Tukes 2024